.
.
.
.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN NỘI BỘ

Kế toán nội bộ là bộ phận không thể thiếu trong quá trình vận hành của doanh nghiệp. Kế toán nội bộ nắm bắt các vấn đề thực trạng tài chính của doanh nghiệp, để từ đó phối hợp với ban điều hành đưa ra những quyết định quản trị. Thông tin của kế toán nội bộ đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp.

 

CÁC CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN NỘI BỘ

Các công việc do Ketoantot.com đảm nhiệm sẽ bao gồm xây dựng, phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ nội bộ; ghi chép vào các sổ kế toán nội bộ; lưu trữ hồ sơ và báo cáo lãnh đạo theo quy chuẩn của Doanh nghiệp, cụ thể các công việc như sau:
  • Kế toán thu chi: Lập phiếu thu – chi, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời vào sổ quỹ tiền mặt;
  • Kế toán ngân hàng: Mở tài khoản tại ngân hàng, lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản, ghi sổ tài khoản tiền gởi, đối chiếu với sổ phụ ngân hàng;
  • Kế toán kho: Lập phiếu nhập, phiếu xuất kho, ghi sổ theo dõi nhập – xuất – tồn kho cho từng loại hàng, mã hàng;
  • Kế toán tiền lương: Soạn thảo và quản lý hợp đồng lao động, xây dựng quy chế lương, chấm công, tính lương và thanh toán tiền lương cho nhân viên trong Doanh nghiệp;
  • Kế toán công nợ: Ghi chép, theo dõi tình hình mua hàng, bán hàng và thanh toán tiền hàng, số tiền còn  nợ đến từng khách hàng;
  • Kế toán bán hàng: Xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, báo giá, theo dõi đơn hàng, ghi chép vào sổ doanh thu;
  • Kế toán chi phí: Tập hợp, phân loại và vào sổ theo từng loại chi phí;
  • Tổng hợp, báo cáo, thống kêHàng tuần, tháng, quí năm hoặc đột xuất lập các loại báo cáo và thống kê theo yêu cầu của ban lãnh đạo Doanh nghiệp.