Quyết định của hội đồng thành viên

[Doanh nghiệp] Quyết định của Hội đồng thành viên

5 (100%) 1 vote

Như chúng ta đã tìm hiểu trong bài “Hội đồng thành viên là gì?”. Chúng ta đã nắm rõ tằm quan trọng của HĐTV trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Cũng như những quy định cơ bản khi thành lập Hội đồng thành viên. Vậy khi có những vấn đề quan trọng thì quyết định của Hội đồng thành viên sẽ được thông qua như thế nào?

Quyết định của hội đồng thành viên
Quyết định của hội đồng thành viên

Quyết định của Hội đồng thành viên

Khi có những vấn đề cần thiết phải thảo luận để đưa ra quyết định thống nhất cho hoạt động của doanh nghiệp như:

 • Để thay đổi, bổ sung điều lệ công ty.
 • Để bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc.
 • Thông qua báo cáo tài chính năm.
 • Để xem xét tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

Thì HĐTV có thể chọn một trong những hình thức:

 • Biểu quyết tại cuộc họp.
 • Lấy ý kiến bằng văn bản.
 • Hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Vậy quy trình lấy ý kiến bằng văn bản như thế nào? Ai là người phụ trách?

Quy định lấy ý kiến bằng văn bản

Chủ tịch HĐTV có quyền quyết định hình thức để lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản. Để chuẩn bị thì chủ tịch HĐTV là người chịu trách nhiệm về:

Bước 1: Soạn thảo, gửi báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và phiếu ý kiến.

Khi đó, đặc biệt lưu ý phiếu lấy ý kiến cần có các thông tin sau:

 • Các thông tin cơ bản của công ty và của các thành viên. Cũng như tỷ lệ góp vốn của thành viên HĐTV.
 • Cần nêu lên vấn đề cần lấy ý kiến. Cần có đầy đủ sự lựa chọn là đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến.
 • Các thông tin cần thiết là thời hạn cuối cùng nộp phiếu. Và cuối cùng là họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Đặc biệt phải chú thích phiếu thế nào được coi là hợp lệ.

Bước 2: Kiểm phiếu và lập báo cáo kết quả kiểm phiếu

Báo cáo kết quả kiểm phiếu
Báo cáo kết quả kiểm phiếu

Sau khi thời hạn cuối cùng để nộp phiếu của các thành viên. Trong vòng 7 ngày chủ tịch HĐTV sẽ kiểm phiếu, lập báo kết quả kiểm phiếu để gửi đến các thành viên.

Báo cáo kết quả kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng thành viên và phải có các nội dung sau:

 • Trình bày về nội dung và mục đích của việc lấy ý kiến.
 • Các thông tin về vốn góp. Thông tin cụ thể về các thành viên hoặc người được ủy quyền đã gửi phiếu ý kiến, gửi phiếu ý kiến không hợp lệ hoặc cả trường hợp không nhận được phiếu lấy ý kiến.
 • Nội dung cần lấy ý kiến và tập hợp ý kiến của các thành viên.
 • Tổng hợp số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ hoặc không nhận được, số phiếu chấp thuận, phiếu không chấp thuận hoặc số phiếu không có ý kiến.
 • Trình bày tỷ lệ ý kiến và các quyết định đã được thông qua.
 • Cuối cùng để đảm bảo tính minh bạch thì chữ ký của người kiểm duyệt và chủ tịch Hội đồng thành viên là không thể thiếu.

Sau khi có kết quả tỷ lệ ý kiến biểu quyết tại cuộc họp hoặc phiếu ý kiến thông qua văn bản. Thì làm sao để biết được quyết định của Hội đồng thành viên có được thông qua hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo.

Khi nào quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua?

Hình thức biểu quyết tại cuộc họp

 • Trong tổng số các thành viên tham gia họp, phiếu đồng ý phải chiếm 65% tổng số góp vốn của các thành viên ấy.
 • Còn trong trường hợp bán tài sản mà tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị được ghi nhận trong báo cáo tài chính. Thì trong tổng số góp vốn của các thành viên dự họp, phải có số phiếu đại diện ít nhất là 75% thì quyết định ấy được thông qua.

Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Nếu có ít nhất 75% các thành viên đại diện chấp thuận trong tổng số vốn điều lệ thì quyết định được thông qua.

Vậy trong trường hợp các thành viên bận không thể đến tham gia cuộc họp. Thì có hình thức nào khác để đảm bảo quyền được biểu quyết thì có thể:

 • Nếu có thể thì có thể mở hội nghị trực tuyến để các thành viên có thể bầu cử bằng phiếu điện tử.
 • Bạn có thể ủy quyền cho người khác đến để dự và biểu quyết trong hội nghị.
 • Hoặc bạn có thể gửi phiếu biểu quyết qua đường bưu điện, fax hoặc thư điện tử.

Hi vọng bài viết về quyết định của HĐTV trên đây phần nào giải đáp được những thông tin cơ bản về việc thông qua các quyết định trong công ty của HĐTV.

Xem thêm:

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên bổ nhiệm giám đốc

So sánh công ty tnhh 1 thành viên và công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế