giay-xac-nhan-thu-nhap-de-quyet-toan-thue-tncn

Top 7 mẫu giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN mới nhất

Rate this post

Có nhiều mẫu giấy xác nhận thu nhập hàng năm, hàng quý, hàng tháng. Những người làm mấu giấy thu nhập này thường làm để đi du học, xin cấp visa. Có một loại dùng để quyết toán thuế hàng năm người ta gọi đó là mẫu giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN hàng năm. Đó là mẫu 20/TXN-TNCN.

giay-xac-nhan-thu-nhap-de-quyet-toan-thue-tncn
7 mẫu giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN mới nhất

Những mẫu giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN

1/ Mẫu 20/TXN-TNCN

Đây là mẫu được dùng để quyết toán thuế năm. Mẫu 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC này là mẫu chuẩn. Khi bạn xác nhận thu nhập để quyết toán thuế thì hãy sử dụng mẫu này để chính xác và hợp pháp hơn nhé!

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP

Năm………..

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)………………………..

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

 1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………..
 2. Chức vụ (nếu có):………………………………………………………………………….

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

 1. Ngày đến Việt Nam: ngày….tháng……..năm……………..
 2. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ..…đến ngày 31 tháng 12 năm…….

Số tiền là……………………..đồng

Trong đó:

 1. Tại Việt nam:………………………đồng
 2. Tại nước ngoài:…………………….đồng
 3. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………………

– Thuế thu nhập cá nhân:…………………………………………………..

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:………………….

– Các khoản bị khấu trừ khác:……………………………………………..

 1. Tiền thuê nhà cho ông/bà …………tại Việt Nam là do………………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…………………………………………………………..đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng……năm…….

 

 

                            …, ngày …… tháng …… năm …

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu  có)

2/ 6 mẫu khác về giấy xác nhận thu nhập cá nhân

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân 01

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Kính gửi:

 • Tên tôi là:
 • CMND số:                           Ngày cấp:                                  Nơi cấp:
 • Hiện nay đang làm việc tại (tên, địa chỉ):
 • Chức vụ:
 • Thời hạn hợp đồng lao động:
 • Mức lương hiện nay:
 • Tổng thu nhập hàng tháng:

Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật!

 

…, ngày … tháng … năm …

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân 02

XÁC NHẬN THU NHẬP HÀNG THÁNG

 • Tên công ty                   : ……………………………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ                          : ……………………………………………………………………………………………….
 • Mã số thuế                    : ……………………………………………………………………………………………….
 • Xác nhận Ông/Bà         : ……………………………………………………………………………………………….
 • Số CMND                    : ……………………………………………………………………………………………….
 • Cấp ngày                       : ……………………………………………………………………………………………….
 • Nơi cấp                         : ……………………………………………………………………………………………….
 • Đang công tác tại          : ……………………………………………………………………………………………….
 • Chức vụ                        : ……………………………………………………………………………………………….
 • Thu nhập hàng tháng    : ………………………………  VNĐ (bao gồm lương và các khoản phụ cấp)

 

TP HCM, ngày … tháng … năm 20..

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân 03

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

 • Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………
 • Số CMND:………………………. Cấp ngày: ……………….. Nơi cấp:…………………………………………..
 • Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………….
 • Hiện đang làm việc tại: (ghi tên đầy đủ của công ty)………………………………………………………….
 • Địa chỉ công ty:…………………………………………………………………………………………………………….
 • Mã số thuế:………………………. Số điện thoại:…………………………………………………………………….
 • Bộ phận:………………………….. Chức vụ:…………………………………………………………………………..
 • Loại hợp đồng lao động:………………………………………………………………………………………………..
 • Mức lương chính:………………………….. VNĐ/tháng         £ Trước thuế        £ Sau thuế
 • Phụ cấp:……………………………………….. VNĐ/tháng
 • Tổng thu nhập: …………………………….. VNĐ//tháng

Xác nhận của Công ty

Xác nhận các thông tin về chức vụ,

 thời gian làm việc, thu nhập

nêu trên là chính xác

TP HCM, ngày…tháng…năm 20..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân 04

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

 • Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………….
 • Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………………
 • Đang làm việc tại: ………………………………………………………………………………………………………..
 • Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………..
 • Loại hợp đồng lao động: ……………………………………………………………………………………………….

Thu nhập 3 tháng gần nhất:

 • Tháng …/2018: VNĐ/tháng
 • Tháng …/2018: VNĐ/tháng
 • Tháng …/2018: VNĐ/tháng

Mục đích xác nhận:……………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật!

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TPHCM, ngày … tháng… năm 20..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân 05

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Từ …/…/20.. đến …/…/20..

Kính gửi:

 • Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………………….
 • Sinh ngày :…………………………………………………………………………………………………………………..
 • Số CMND: …………………….  Cấp ngày: ……………………..  Nơi cấp:……………………………………..
 • Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính mong Ban giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin sau:

 • Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………………..
 • Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Vị trí công việc: …………………………………………………………………………………………………………..

Tổng thu nhập 3 tháng gần nhất:

STT Thời gian Lương cơ bản Phụ cấp, thưởng Tổng cộng
1 Tháng ../20..
2 Tháng ../20..
3 Tháng ../20..

Lý do xác nhận: …………………………………………………………………………………………………………..

Trân thành cảm ơn!

Xác nhận của công ty

Xác nhận các thông tin về chức vụ,

thời gian làm việc, thu nhập

nêu trên là chính xác

TPHCM, ngày…tháng…năm 20..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân của Ủy ban Nhân dân

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Kính gửi: Ủy Ban Nhân Dân …

Tôi tên là                 :

Sinh ngày                :

Số CMND              :                            Cấp ngày:                                Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú  :

Nay tôi làm Giấy xác nhận này kính mong Ủy Ban Nhân Dân ……… xác nhận cho tôi những thông tin sau:

–   Nguồn thu nhập 1

Loại hình                   : (ví dụ : buôn bán)

Địa chỉ                       :

Thu nhập hàng tháng :

–   Nguồn thu nhập 2

Loại hình                   : (ví dụ : cho thuê tài sản…)

Địa chỉ                       :

Thu nhập hàng tháng :

Tổng thu nhập hàng tháng từ tất cả các nguồn thu nhập là … VNĐ

Mục đích xác nhận :

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

…, ngày … tháng … năm 20..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu này được dùng cho những người lao động tự do hay kinh doanh mà không có giấy phép. Những công việc không có pháp nhận xác nhận này chỉ có thể dùng mẫu này để xin xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp phường xã nơi họ sinh sống để xác nhận lại thông tin.

3/ Tải mẫu giấy xác nhận thu nhập

Để tải 7 mẫu giấy này, các bạn nhấn vào nút Download và chọn loại mẫu mình mong muốn tải về nhé!tai-ve

Trên đây là 7 mẫu giấy xác nhận thu nhập trong đó có 1 mẫu giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN còn 6 mẫu còn lại là mẫu dạng mẫu chung. Bạn xem thử mình trong trường hợp nào để tải về và sử dụng mẫu một cách chính xác nhất nhé!

>>> Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2019

>>> [Hướng dẫn] Hồ sơ hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân được quyết toán thuế